Regulamin konkursu „Bajkowe Wnętrza”

1& 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest BAJKOWE WNĘTRZA Marta Jagłowska-Janus, Odrodzenia 97B, 26-600 Radom identyfikującą się numerem NIP 9482292789, REGON521378011
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.09.2022 r. godz. 10:00, a kończy się dnia 18.09.2022 r. o godz. 17:00 czasu polskiego.

 

&2. Osoby Uczestniczące i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Osobą Uczestniczącą.
 3. Osoba Uczestnicząca przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  – zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  – ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  – posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy „Bajkowe Wnętrza” oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatorów przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, w czasie jego trwania, Osoba Uczestnicząca wykona Zadanie konkursowe polegające na wypełnieniu kuponu konkursowego podczas trwania targów „Mamaville”  w dniu 18.09.2022 do godziny 17:00
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Osoby Uczestniczące, które wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 7. Osoba Uczestnicząca może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,;
  b) naruszają regulamin.
  c) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatorki.

&3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Osoba Uczestnicząca zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatorów, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

&4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizatorzy powołają 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Osoby Uczestniczącej, której przyznana zostanie Nagroda (dalej: Osoba Zwycięska). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jedną) Osobę Zwycięską.
 3. Osoba Zwycięska otrzyma w nagrodę Voucher o wysokości 200zł (słownie dwustu złotych).
 4. Komisja zakończy wyłanianie Osób Zwycięskich najpóźniej w dniu 19.09.2022r.
 5. Osoba, która wygra w konkursie zostanie poinformowana o uzyskaniu Nagrody poprzez kontakt telefoniczny w formie wiadomości tekstowej, najpóźniej dnia 19.09.2022.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Osobę, która wygrała w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres bok@bajkowewnetrza.pl niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i adresu do wysyłki nagrody – np. paczkomat na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 7. W przypadku nieprzekazania przez Osobę Zwycięską w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejną Osobę Uczestniczącą w Konkursie.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzekazanie Osobie Uczestniczącej Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Osobę Uczestniczącą danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatorkę na adres wskazany przez Osobę Zwycięską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 10. Fundatorem Nagród są organizatorzy konkursu „Bajkowe wnętrza”.
 11. Osoba Zwycięska nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Osoba Zwycięska ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej jej Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w mailu na adresbok@bajkowewnetrza.pl
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Nagroda zostanie wysłana Osobie Uczestniczącej na koszt organizatorów
 15. Osobie Uczestniczącej nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 &5. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma „Bajkowe wnętrza” . Kontakt z organizatorką jest możliwy korespondencyjnie na adres Bajkowe Wnętrza, ul. Stanisława Zbrowskiego 61d, 26-600 Radom, oraz na adres e-mail bok@bajkowewnetrza.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Osób Zwycięskich, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Osób Zwycięskich również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Osobie Zwycięskiej czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.bajkowewnetrzakids.pl

&6. Reklamacje

 1. Osobom Uczestniczącym w Konkursie przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail: bok@bajkowewnetrza.pllub adres korespondencyjny Organizatorów ul Bajkowe Wnętrza, ul. Stanisława Zbrowskiego 61d, 26-600 Radom związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Osoby Uczestniczącej oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Osoby Uczestniczącej nie wyłącza prawa Osoby Uczestniczącej do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 &7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie apodlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://samodobro.pl/regulaminkonkursu i w siedzibie Organizatorki.
 4. Organizatorka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizatorka, a Osoby Uczestniczące wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Osoby Uczestniczące o dokonanych przez Organizatorkę zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.


Dołącz do klubu

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje o najnowszych ofertach i promocjach dla członków Klubu Bajkowe Wnętrza.

Akceptuję Regulamin zamieszczony na stronie www.bajkowewnetrza.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms od Atelier Daniel Janus. Administratorem danych jest Atelier Daniel Janus z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Odrodzenia 97b. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z przedstawieniem oferty, marketingu bezpośredniego w odniesieniu do własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczna. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

0
Menu